PROGRAM TANITIM​

Program Gerekçesi​

Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi afet riski altında yaşayan Türkiye’de, afet travması tehdidi sürekli hale gelmiştir. Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddet öteden beri oldukça ciddi bir sorundur. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik her tür şiddetin son yıllarda büyük artış gösterdiği görülmektedir. 

Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır. Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratırlar.  Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ kolektif bir kimlik algısı oluşturup başka travmalar üretmeye başlamıştır. 

Kısaca Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafyada hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynaklar yeterli değildir. Sürekli travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barışı inşa etmesi ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir. Birey ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız vardır.

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının bireysel ve toplumsal düzlemde travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde önemli ve değerli katkıları olacaktır.

Program Amacı

1. Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere ve klinisyen olmayanlara yönelik iç içe dört modül halinde, psikotravmatoloji alanının en yeni bilgileriyle donanmış bir eğitimin verilmesidir. Bu vesileyle travmalara ve travmaya maruz kalmış kişilere daha travma-duyarlı bir toplum yaklaşımı geliştirmek temel amaçlarımızdan biridir.

2. Uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanları yetiştirmek ve Türkiye ve dünya ülkelerinde insanlığın yaşadığı felaketlere etkin bir şekilde cevap verebilecek ekipler oluşturmak.

3. Travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurmak. Bu merkezde hedeflenen;

    a) Şiddet ve travmayı önleyici programlar geliştirmek. 

    b) Travma mağdurları ve ailelerine danışmanlık, rehabilitasyon hizmeti sağlamak.

    c) Ulusal, uluslararası STK’lar ile çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek.

    d) Kitlesel travmalarda yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak.

    e) Kitlesel travmalarda travma-odaklı acil müdahaleler yapmak.

DÜZEYLER TANITIM​

 

DÜZEY

KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

BURS KOŞULLARI

TEMEL DÜZEY

Temel travma eğitimini kapsamaktadır.

Temel düzey travma programı 11Temel düzey atölyesi ve 3 Klinik düzey atölyesinden oluşmaktadır.

Haftada 3 saat olmak üzere 11 hafta boyunca gerçekleştirilecektir.

Toplamda 42 saatlik bir eğitim programıdır.

70 katılım

Temel düzey programına travmaya maruz kalan bireylerle karşılaşan, çalışan, yaşayan ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen psikologlar ve yüksek lisans eğitimiiçerisindekiler, psikolojikdanışmanlar ve yüksek lisans eğitimi içerisindekiler, sosyal hizmet çalışanları, STK çalışanları katılabilir.

Sertifika: Tüm atölyelere katılımgereklidir.

Temel düzey için burs imkânı sunulmayacaktır.

KLİNİK DÜZEY

Travmaya maruz kalan bireylerle çalışan klinisyenlere beceri kazandırma eğitimlerini kapsamaktadır.

Yoğunlaştırılmış travma program; 2 Temel modül atölyesi ve 17 Klinikdüzey atölyesinden oluşmaktadır.

17 hafta boyunca 3 saatlikatölyelerden oluşmak üzeretoplamda 57 saatlik bir programdır.

Buna ek olarak 4 oturumdan oluşan 12 saatlik süpervizyon/vaka sunumu oturumları gerçekleştirilecektir.

40 katılım + 10 burslu katılım

İleri Düzey programına uzman klinik psikologlar, uzman psikolojik danışmanlar,psikiyatristler, psikoterapistler,psikiyatri asistanları (en az 2yıl), psikiyatri hemşirelik yüksek lisans mezunları katılabilirler.

Sertifika: Tüm atölyelere katılımgereklidir.

Burslu katılımcılara %50burs verilecektir.

Kırsal bölgedeve STK bünyesindeaktif çalışanbaşvurularaöncelikverilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde travmaya maruz kalmış çocuk, yetişkin ve ailelere 72 saat boyuncaücretsiz travma danışmanlığısorumluluğu almalarıbeklenmektedir.

ULUSLARARASI DÜZEY

1 temel modül ve 4 klinik modül atölyesinden oluşmaktadır.

Her bir atölye 3 saat olmak üzere; toplamda 15 saatlik bir programdır.

Eğitim dili İngilizce olacaktır, anadili İngilizce olan veya İngilizceye hâkim olan katılımcılara açıktır. Buna ek olarak İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eşzamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.

Herhangi bir kota belirlenmemiştir.

Uluslararası travma alanında çalışan veya bu konuda merakı olankatılımcılara açıktır.

Katılım belgesi: Program sonunda katılımcılara katılım göstermiş oldukları toplam saatinbelirtildiği dijital katılım belgesi verilecektir.

Uluslararası düzey için burs imkânısunulmayacaktır.

SOSYAL DÜZEY

8 temel modül atölyesinden oluşmaktadır. Her bir atölye 3 saat olmak üzere toplamda 24 saatlik bir programdır.

15 katılım

Travma alanında çalışan veya bukonuda merakı olan katılımcılara açıktır.

Katılım belgesi: Program sonundakatılımcılara katılım göstermişoldukları toplam saatin belirtildiği dijital katılım belgesi verilecektir.

Sosyal düzey için burs imkânı sunulmayacaktır.

NOT

Oturumlarda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eğitim dili İngilizce olan oturumlarda eşzamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.