PROGRAM TANITIM​

Program Gerekçesi​

Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi afet riski altında yaşayan Türkiye’de, afet travmaları tehdidi sürekli hale gelmiştir. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet öteden beri oldukça ciddi bir sorundur. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik her tür şiddetin son yıllarda büyük artış gösterdiği görülmektedir. 

Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katleden ve katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır. Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratırlar.  Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ kolektif bir kimlik algısı oluşturup başka travmalar üretmeye başlamıştır. 

Kısaca Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafyada hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasıdır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynaklar yeterli değildir. Sürekli travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini örseleyebilen ve örselendiklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barışı inşa etmesi ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir. Birey ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız vardır.

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek sivil toplumun, ruh sağlığı uzmanlarının bireysel ve toplumsal düzlemde travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde önemli ve değerli katkıları olacaktır.

Program Amacı

1- Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere ve klinisyen olmayanlara yönelik iç içe üç modül halinde, psikotravmatoloji alanının en yeni bilgileriyle donanmış bir eğitimin verilmesidir. Bu vesileyle travmalara ve travmaya maruz kalmış kişilere daha travma- duyarlı bir toplum yaklaşımı geliştirmek temel amaçlarımızdan biridir.

2- Uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanları yetiştirmek ve Türkiye ve dünya ülkelerinde insanlığın yaşadığı felaketlere etkin bir şekilde cevap verebilecek ekipler oluşturmaktır.

3- Travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurmak.

Bu merkezlerde hedeflenen;  

a) Şiddet ve travmayı önleyici programlar geliştirmek

b) Travma mağdurları ve ailelerine danışmanlık, rehabilitasyon hizmeti sağlamak.

c) Ulusal, uluslararası STK’lar ile çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek.

d) Kitlesel travmalarda yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak.

e) Kitlesel travmalarda travma-odaklı acil müdahaleler yapmak.

DÜZEYLER TANITIM​

 

DÜZEY

KATILIMCILAR VE KATILIM KOŞULLARI

BURS KOŞULLARI

TEMEL DÜZEY

Temel travma eğitimini kapsamaktadır.

Temel Düzey Travma Programı 10 Temel Düzey atölyesinden oluşmaktadır.

Haftada 3 saat olmak üzere 10 hafta boyunca gerçekleştirilecektir.

Toplamda 30 saatlik bir eğitim programıdır.

70 katılım

Temel Düzey programına psikologlar ve yüksek lisans eğitimi içerisindekiler, psikolojik danışmanlar ve yüksek lisans eğitimi içerisindekiler, sosyal hizmet çalışanları, STK çalışanları, farklı meslek mensupları, travmayı öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Sertifika: Tüm atölyelere katılım gereklidir.

Temel düzey için burs imkânı sunulmayacaktır.

KLİNİK DÜZEY

Travmaya maruz kalan bireylerle çalışan klinisyenlere beceri kazandırma eğitimlerini kapsamaktadır.

Yoğunlaştırılmış travma programı; 1 Temel Düzey atölyesi ve 12 Klinik Düzey atölyesinden oluşmaktadır.

12 hafta boyunca 3 saatlik atölyelerden oluşmak üzere toplamda 39 saatlik bir programdır.

Buna ek olarak 4 oturumdan oluşan süpervizyon/vaka sunumu oturumları gerçekleştirilecektir.

35 katılım + 10 burslu katılım

Klinik Düzey programına klinik psikologlar, psikiyatristler, uzman psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri, psikoterapistler, yüksek lisans öğrencileri katılabilirler.

Sertifika: Tüm atölyelere katılım gereklidir.

Burslu katılımcılara %50 burs verilecektir.

Kırsal bölgede ve STK bünyesinde aktif çalışan başvurulara öncelik verilecektir.

Burslu katılımcılarımızdan WHR bünyesinde travmaya maruz kalmış çocuk, yetişkin ve ailelere 72 saat boyunca ücretsiz travma danışmanlığı sorumluluğu almaları beklenmektedir.

ULUSLARARASI MODÜL

1 Temel Düzey ve 3 Klinik Düzey atölyesinden olmak üzere toplam 4 atölyeden oluşmaktadır.

Her bir atölye 3 saat olmak üzere; toplamda 12 saatlik bir programdır.

Eğitim dili İngilizce olacaktır, anadili İngilizce olan veya İngilizceye hâkim olan katılımcılara açıktır. Buna ek olarak İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eşzamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.

Herhangi bir kota belirlenmemiştir.

Travma alanı ile ilgili çalışmalar yapan ve yapmak isteyen, İngilizce bilen uluslararası çalışanlar da dahil herkese açıktır.

Katılım Belgesi: Program sonunda katılımcılara katılım göstermiş oldukları toplam saatin belirtildiği dijital katılım belgesi verilecektir.

Uluslararası Modül için burs imkânı sunulmayacaktır.

    

NOT

Oturumlarda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce dinlemeyi tercih etmeyen katılımcılarımız için eğitim dili İngilizce olan oturumlarda eşzamanlı tercüme seçeneği sunulacaktır.