Dünya İnsani Dayanışma

ULUSLARARASI TRAVMA ÖNLEME/REHABİLİTASYON MERKEZİ/AKADEMİSİ KURULMASI

1.Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kurulması
  • Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir.
  • Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddettin öteden beri oldukça ciddi bir problem olmasıyla birlikte, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir.
  • Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar ve kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır.
  • Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratmaktadır. Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları kolektif bir travmaya dönüşerek, ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ bir kimlik algısı oluşturmuş ve başka travmalar üretmeye başlamıştır.

Dolayısıyla Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafya da hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynakların yeterli değildir. Boyuna travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini boyuna örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barış ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir.

Nefret, düşmanlık ve suçluluk duygularını bir kuşaktan ötekine aktaran zinciri koparmamız için birbirimizden destek alarak iyileşmeyi, barış içinde yaşayıp gelişebilmeyi öğrenmemiz gerekir. Bireysel ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmelerine ihtiyacımız vardır. Tüm bu adımlar, travmaları ve kayıpları geçmişte bırakarak şiddete karşı birlikte zafer kazanmanın ve barışa yönelik tarih yazmanın başlangıcını oluşturur.

Bu amaçla, travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurmak için çalışacağız. Merkez aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • Toplum ve birey ruh sağlığını etkileyen şiddet olaylarını önleyici programlar geliştirmek,
  • Travma mağdurları ve ailelerine psikolojik, destek, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlamak,
  • Bireysel ya da kitlesel travmalar üzerinde uzmanlaşmak isteyen klinisyenlere uluslararası standartlara uygun olarak eğitim olanakları sağlamak,
  • Travmaları önleyecek, rehabilite edecek ulusal, uluslararası çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek,
  • Kolektif travmalarda toplumu/azınlıkların iyiliğini korumak için yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak,
  • İnsan eli ya da doğal sebeplerle meydana gelen travmatik olaylarda acil psikososyal travma müdahaleleri yapmak.
Kaynakça

2. Zoroğlu SS, Tüzün Ü, Şar V, Öztürk M, Eröcal Kora M, Alyanak B. Çocukluk Dönemi İstismar ve İhmalinin Olası Sonuçları. Anadolu Psikiyatr. Derg., 2001; 2: 69-78. 3. Turhan E, Sangün Ö, İnandı T. Birinci basamakta çocuk istismarı ve önlenmesi. STED, 2006; 9:153-157. 4. Göker Z, Aktepe E, Tural Hesapçıoğlu S, Kandil S. Cinsel istismar mağduru olan çocukların başvuru şekilleri, klinik ve sosyodemografik özellikleri. S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 2010; 17:5-21. Hİ, Korkmaz E. Çocuklarda Cinsel İstismar. Jinekoloji- Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2013; 10:1630-1632. 10. Zara A, Şensoy BÖ. Türkiye’de Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel Şiddet. Türkiye'de Gençlik & Ne Biliyoruz? Ne Bilmiyoruz? Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Yayınları, 2012.


12. Beyazıt U, Bütün Ayhan A. Türkiye’de Yapılmış Çocuğun Mağdur Olduğu Cinsel İstismar Olgularını Konu Alan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 2015; 31:443-453. 16. Bozbeyoğlu A. Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak. Özet Rapor, Ankara, 2009. 18. Odabaş I. Çocukluk Yaşamında Cinsel ve Fiziksel İstismar Belirten Kadınların Yetişkin Yaşamdaki Uyumları. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. 23. Kira IA. Taxonomy of trauma and trauma assessment. Traumatology: An International Journal, 2001; 7:73-86.

We can't help everyone,
but everyone can help someone


Donate now Become a volunteer