» Güncel Projelerimiz

Birlikte Çocuk Cinsel İstismarını Önleyebiliriz!
#birşeysöyleyin hareketi
18 - 21 Kasım

Çocuk cinsel istismarı, istismar türleri arasında ortaya çıkarılması en zor olandır ve çoğu zaman gizli kalır. Özellikle Türkiye gibi cinsellik kavramını konuşmanın dahi baskılandığı bir toplumda cinsel istismarın ne denli ciddi boyutlarda olduğunu tahmin edebiliriz.

 

Cinsel istismar sessiz bir salgındır!

Birlikte Çocuk Cinsel İstismarı Önleyebiliriz

#birşeysöyleyin Hareketini başlatıyoruz.

Sizlerin desteğiyle toplumda çocukları cinsel istismardan koruyacak bilinci inşa etmeyi amaçladık.

 

Çocuklar için el ele verip sessizliği bozalım ve karanlığı aralayalım istiyoruz.

Doğru bilinçlenerek ve çocuklarımızı bilinçlendirerek hızla artan bu acımasız şiddeti önleyebiliriz.

#birşeysöyleyin Hareket Günlerimiz

9-12 Ocak 2020

9-12 Nisan 2020

18-21 Kasım 2020

#birşeysöyleyin hareketine katılarak "Cinsel istismarı Önleme Ekibi" üyesi olmanız ve

çevreniz de katılmaya teşvik etmeniz çok kıymetli.

Sizlerin gücüne inanıyoruz ve çok umutluyuz.

 

Hep birlikte sadece şimdinin çocuklarını değil;

geleceğin çocuklarını ve torunlarını da cinsel istismara karşı korumuş olacağız.

Harekete katılmak için: birliktecinselistismarionleyebiliriz.org

Çocuklar adına çok teşekkür ediyoruz.

Uluslararası Travma Önleme ve
Rehabilitasyon Merkezi Kurulması
18 - 21 Kasım
 • Ülkemiz şiddet döngüsü bağlamında sürekli travma üreten, kırılgan bir coğrafyadır. Ciddi deprem riski altında yaşayan Türkiye’de, deprem travması tehdidi sürekli hale gelmiştir.

 • Kadınlara ve çocuklara yönelik ev içinde ve sokakta uygulanan şiddettin öteden beri oldukça ciddi bir problem olmasıyla birlikte, özellikle kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir.

 • Zamanında gerektiği gibi yüzleşilmemiş eski politik, etnik katliamlar ve kırımlar yavaş yavaş toplumun gündemine girmekte ve ciddi sosyo-psikolojik sarsıntılara neden olmaktadır. Katledilenlerin çocukları ile torunları hala aramızda yaşamaktadır. Bu süreç onlar için yeniden travmaya uğrama ihtimalini barındıran bir süreç olmaktadır.

 • Kuşaklararası travmaları besleyen en önemli duygu mağduriyet duygusudur. Kendilerini mağdur olarak gören gruplar tekrar mağdur olmamak için şiddeti kullanılarak yeni intikam alma döngüleri yaratmaktadır.  Bu döngü geniş kitlelerin çaresizlik, aşağılanma ve utanç duygularını paylaştıkları kolektif bir travmaya dönüşerek, ‘zalime’ karşı ‘savaşan’ bir kimlik algısı oluşturmuş ve başka travmalar üretmeye başlamıştır. 

Dolayısıyla Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafya da hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynakların yeterli ve iyi-koordine edilmiş olduğunu söyleyemeyiz. 


Bu amaçla, travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği ilk Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurmak için çalışacağız.

Merkez aşağıda ki hizmetleri sağlayacaktır:

 • Toplum ve birey ruh sağlığını etkileyen şiddet olaylarını önleyici programlar geliştirmek,

 

 • Travma mağdurları ve ailelerine psikolojik, destek, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlamak, 

 • Bireysel ya da kitlesel travmalar üzerinde uzmanlaşmak isteyen klinisyenlere uluslararası standartlara uygun olarak eğitim olanakları sağlamak,

 • Travmaları önleyecek, rehabilite edecek ulusal, uluslararası çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek,

 • Kolektif travmalarda toplumu/azınlıkların iyiliğini korumak için yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak,

 • İnsan eli ya da doğal sebeplerle meydana gelen travmatik olaylarda acil psikososyal travma  müdahaleleri yapmak. 
   

Destek Olmak İsterseniz :

TRY: Türkiye İş Bankası / Dünya İnsani Dayanışma Derneği / IBAN: TR 34 0006 4000 0011 1200 6316 41

Çocuklar İçin Özgürlük Projesi
(Malawi - 2020)

Malavi dünyanın 4. en yoksul ülkesidir. Yetişkin insanların hayatta kalmak için büyük mücadeleler verdiği bu ülkede özellikle çocuklar ülke içi ve dışında cinsel istismar, emek sömürüsü ve vücut kısımlarının / organlarının çıkarılıp satılması konularında zulme maruz kalırlar. BM İnsan Kaçakçılığına İlişkin Küresel Raporun (2018) bulgularına göre, Sahra Altı Afrika’da mağdurların % 64’ünü çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların çoğu Malawili çocuklar, özellikle de öksüz çocuklar, en savunmasız gruplar olarak ve sahte vaatlerle kadınlar olduğu belirtilmiştir. 


Çocuk ve kadınların travmaya uğrama risklerini asgariye indirmek için Malavi'nin İnsan Ticaretine Karşı Ulusal Eylem Planının Mağdur Merkezli bir yaklaşımı benimsemiş olduğunu da belirtmeliyiz. Biz de bu yaklaşımın destekçisi olarak kölelik ve fuhuş sektöründe istismar edilen çocukları hayata kazandırmak ve korumak amacıyla Çocuklar İçin Özgürlük Projesi geliştirdik.  Proje kapsamında Çocuk Köyü kurma girişimini Malavi Dedza Bölgesinde arsa alanı alarak başlattık.

 

Çocuk Köyünde aşağıdaki gelişmeleri inşa edeceğiz:
1.    Çocuk evleri, 
2.    Okul,
3.    Danışmanlık/Rehabilitasyon Merkezi 
4.    Sürdürülebilir kaynak için Atölye Merkezleri
5.    Sürdürülebilir tarım alanı

 

Destek Olmak İsterseniz :

TRY: Türkiye İş Bankası / Dünya İnsani Dayanışma Derneği / IBAN: TR 34 0006 4000 0011 1200 6316 41

Köy Okulu Yapımı Projesi
(Erzurum - 2020)

Erzurum / Aşkale / Kavurmaçukuru Köyünde aşağıdaki gelişmeleri inşa edeceğiz:

 1. Aynı zamanda Dağyurdu Köyü, Esentepe Köyü, Tepsicik Köyü, Yayla Yolu Köyü çocuklarının da okuyacağı karma ilk ve orta okul inşaatımızı Kavurmaçukuru Köyünde yapacağız.

 2. Yöre halkına yönelik "Çocuk evlilikleri ve istismarları" üzerine psikoeğitim çalışmaları yapılacaktır. 

 3. Yörenin sürdürülebilir kalkınması için ilgi ve ihtiyaç duyulan konularda beceri kazandıran eğitimler verilecektir

 

Destek Olmak İsterseniz :

TRY: Türkiye İş Bankası / Dünya İnsani Dayanışma Derneği / IBAN: TR 34 0006 4000 0011 1200 6316 41

Teşvikiye Mh.

Ihlamur Nişantaşı Yolu Sk. No: 56/4

34365 Şişli İstanbul

 • RSS Besleme
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2015 Dünya İnsani Dayanışma Derneği (DidDer / WHR)